Regulamin

I Strony transakcji.

1 Właścicielem sklepu internetowego, zwanego dalej SKLEPEM jest OROMED SZYMANEK SP. K.  z siedzibą przy ul. PTASIA 10 , 60-319 Poznań,  zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla miasta Stołecznego Poznań VIII Wydział Gospodarczy  pod numerem KRS 502761, NIP 779-242-14-41, REGON 302706114, zwana dalej OROMED.

2  Zamówienie w SKLEPIE może złożyć każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i jest zameldowana na pobyt stały lub tymczasowy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz każda osoba prawna posiadająca siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej – zwana dalej Kupującym.

 
II Oferta


1 SKLEP prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet i mieści się pod adresem: www.oromed.pl . Przedmiotem działalności  SKLEPU internetowego jest sprzedaż nowych produktów z zakresu sprzętu medycznego oraz sprzętu służącego do pielęgnacji i utrzymania urody. Szczegółowy opis produktów wraz z podaniem cen jednostkowych znajduje się na stronie internetowej SKLEPU. Podane ceny są cenami brutto i zawierają podatek od towarów i usług według stawki określonej odrębnymi przepisami.

2 Informacje znajdujące się na stronach internetowych SKLEPU www.oromedl.pl  nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Kupujący składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach SKLEPU, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu.

3 Wszystkie towary są fabrycznie nowe i objęte gwarancją producenta lub dystrybutora na warunkach zawartych w kartach gwarancyjnych.

4 Ceny podane w sklepie internetowym są ważne tylko w ofercie internetowej .
 
5 Wszystkie towary są oryginalnie opakowane przez producenta.

6 Dowodem zakupu w SKLEPIE www.oromed.pl  jest faktura VAT, która może być wystawiona na firmę lub na osobę fizyczną – w zależności od tego jakie dane zostały wpisane przy składaniu zamówienia.

 
III. Zamówienia

1  Zamówienia w www.oromed.pl składać można 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu korzystając z witryny internetowej lub poczty elektronicznej .

2  Do złożenia zamówienia niezbędne jest posiadanie własnego konta poczty elektronicznej oraz telefonu kontaktowego.

3  Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez SKLEP dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towaru pomiędzy Kupującym a OROMED.

4 W przypadku braku możliwości kontaktu ze względu na błędny numer telefonu i nieprawidłowy adres e-mail zamówienie zostanie anulowane w ciągu 5 dni od  zamówienia .

5 Zamówienia złożone do godziny 11.00 realizowane są w dniu złożenia oraz potwierdzenia zamówienia. Zamówienia złożone po godzinie 11.00 zrealizowane będą następnego dnia. Zamówienia złożone w soboty, niedziele oraz święta realizowane będą od pierwszego dnia roboczego.


 
IV Dostawa i odbiór towaru

1 Dostawa odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD.

2 Zakupiony towar jest dostarczany na adres dostawy wskazany przez Kupującego. Dostawa towaru następuje w ciągu 5 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty gdy zamówiony towar ma status dostępności "5-7 dni", bądź w ciągu 10 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty gdy zamówiony towar ma status dostępności  "na zamówienie".

3 W dniu nadania paczki Kupujący otrzyma pocztą elektroniczną numer przesyłki

4 Nie wysyłamy przesyłek za granice RP.

5 Paczki dostarczane są od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00, późniejsze godziny  doręczenia trzeba uzgadniać indywidualnie z firmą kurierską Siódemka .

6 Nie zastrzegamy godziny doręczenia towaru.

7 Nie dostarczamy towaru w Soboty, Niedziele i Święta

8 Jeżeli kurier nie zastanie nikogo pod wskazanym adresem dostawy powinien zostawić Aviso

9 Firma kurierska będzie ponawiać próbę dostawy przez trzy kolejne dni robocze od daty  pozostawienia Aviso

10 Na liście przewozowym oprócz adresu jest wpisany numer telefonu kontaktowego podany przy składaniu zamówienia co pozwala Kurierowi na ewentualny kontakt przed próbą doręczenia paczki. Kurier nie ma obowiązku kontaktu telefonicznego przy pierwszej próbie doręczenia przesyłki.

11 Kurier nie ma obowiązku wnoszenia paczek powyżej 20 kg dlatego przy cięższych przesyłkach Kupujący musi być przygotowany na ich samodzielne wniesienie.
V Formy Płatności
1 Kupujący w SKLEPIE ma możliwość skorzystać z następujących form płatności za zakupione produkty:
a.     PRZELEW - Kupujący wpłaca na numer konta bankowego wskazany przez OROMED kwotę będącą sumą kosztów transportu danego towaru i jego wartości,
b.     ZA POBRANIEM - W przypadku przesyłania towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej Siódemka , Kupujący może przy odbieraniu przesyłki zapłacić kwotę będącą sumą kosztów transportu danego towaru i ceny towaru,
c.      PŁATNOŚĆ PayU Kupujący wpłaca kwotę będącą sumą kosztów transportu danego towaru i jego wartości poprzez system do płatności PayU
 

VI. Reklamacje i zwroty towaru

1 OROMED zobowiązany jest dostarczyć Kupującemu rzeczy bez wad. OROMED odpowiada względem Kupującego za niezgodność zamówionego towaru z umową na zasadach przewidzianych stosownymi przepisami prawa. Skorzystanie z uprawnień wynikających z udzielonej przez producenta lub dystrybutora gwarancji nie pozbawia Kupującego uprawnień przewidzianych przepisami prawa.

 

2 Kupujący może składać reklamacje pisemnie na adres siedziby OROMED, mailowo na adres dostępny w zakładce kontakt, a także w inny sposób, jaki będą przewidywały stosowne przepisy prawa

 

3 Kupującemu przysługuje prawo do reklamacji zakupionego sprzętu, jeśli wykazuje on wady lub z jakichkolwiek innych przyczyn powinien być uznany za niezgodny z umową, a także w innych przypadkach wskazanych w przepisach prawa.

 

4 W reklamacji Kupujący powinien podać swoje imię, nazwisko, adres do korespondencji oraz rodzaj nieprawidłowości. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od otrzymania przez SKLEP przesyłki z reklamowanym towarem.


5 Gwarantem prawidłowego działania sprzętu oferowanego przez SKLEP jest serwis producenta lub dystrybutorów na terenie kraju.

6 OROMED udziela gwarancji na prawidłową prace produktów na okres , określony w ich kartach gwarancyjnych .Wady lub usterki przyrządu ujawnione w okresie trwania gwarancji usuwamy bezpłatnie w ciągu 14 dni od daty jego otrzymania . W szczególnych przypadkach termin może zostać wydłużony .Nabywcy przysługuje prawo wymiany urządzenia w przypadku, gdy nastąpi trzykrotne uszkodzenie tego samego elementu lub zespołu W przypadku wymiany , okres gwarancji dla nowego przyrządu liczy się od daty jego wymiany. Gwarancją nie są objęte ,uszkodzenia urządzenia powstałe w wyniku : niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania i konserwacji, samowolnego dokonywania napraw ; stosowania niewłaściwych zasilaczy oraz wszelkie uszkodzenia mechaniczne i powstałe wskutek wycieku z zużytych baterii , które nie podlegają gwarancji .Karta gwarancyjna opatrzona pieczęcią SKLEPU i punktu sprzedaży oraz datą sprzedaży i podpisem sprzedawcy , we wszystkich miejscach do tego celu przeznaczonych , stanowi podstawę do realizacji uprawnień gwarancyjnych .

7 Kupującemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa:

a) w przypadku umów zawartych do dnia 24 grudnia 2014 r. włącznie - zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (tekst jednolity: Dz. U. 2012 r. poz. 1225 z późn. zm.),

b) w przypadku umów zawartych od dnia 25 grudnia 2014 r. włącznie – zgodnie z art. 27 i kolejnymi ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. OROMED udostępnia zgodny z ustawą wzór formularza odstąpienia od umowy oraz wymagane ustawą pouczenie, dostępne pod adresem: … [pouczenie o odstąpieniu od umowy] 

8 W przypadku odstąpienia od umowy o której mowa powyżej, koszty wysyłki podlegają zwrotowi na następujących zasadach:

a) w przypadku umów zawartych do dnia 24 grudnia 2014 r. włącznie – zwrotowi podlega koszt wysyłki towaru „do Kupującego” (uiszczony wraz z ceną zamówienia), Kupujący zobowiązany jest natomiast ponieść koszt odesłania towaru z powrotem „do OROMED”;

b) w przypadku umów zawartych od dnia 25 grudnia 2014 r. włącznie – zasady zwrotu kosztów wysyłki określa pouczenie, znajdujące się pod adresem … [pouczenie o odstąpieniu od umowy] 

 

8 Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje:

a) w przypadku umów zawartych do dnia 24 grudnia 2014 r. włącznie - w wypadkach określonych w art. 10 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (tekst jednolity: Dz. U. 2012 r. poz. 1225 z późn. zm.),

b) w przypadku umów zawartych od dnia 25 grudnia 2014 r. włącznie – w wypadkach określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 
VII. Postanowienia końcowe

1 Opisy produktów i ich zdjęcia pochodzą z bazy danych stanowiącej własność OROMED. Zakazuje się komercyjnego wykorzystywania publikowanych opisów produktów i ich zdjęć.

2 Wszystkie znajdujące się w serwisie znaki towarowe i nazwy firm, zostały użyte jedynie w celu informacyjnym i są wyłączną własnością tychże firm.

3 Wszelkie informacje na temat sprzętu w ofercie SKLEPU są zgodne z danymi katalogowymi producentów.

4 Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zapoznaniem się oraz akceptacją regulaminu SKLEPU.

5 W sprawach nieuregulowanych powyższym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

6 Po dokonaniu wysyłki zakupionego towaru, OROMED w ramach realizacji umowy z Kupującym jest uprawniony przesłać Kupującemu na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący nie jest , jednak  zobowiązany do jej wypełnienia.

7. Postanowienia niniejszego regulaminu nie powodują ograniczenia praw kupującego, wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
Zapisz się na newsletter ...i zyskaj kupon na 10 % na pierwsze zakupy!.